VA_logo_Stapel

Privacyverklaring Vorsselman advocatuur

Dit is de privacyverklaring van Vorsselman advocatuur, gevestigd te Groningen aan de (9711 RR) Voor ‘t Voormalig Klein Poortje 1
 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91013038. Vorsselman advocatuur hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. Via deze verklaring informeren wij u over de wijzen waarop Vorsselman g dergelijke gegevens verwerkt.

 

Art. 1 – Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

– onze cliënten, opdrachtgevers en alle overige personen met wie wij contact hebben;
– alle bezoekers van onze website;
– alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;
– alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.


Art. 2 – Welke persoonsgegevens Vorsselman advocatuur verwerkt

Vorsselman advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

– basisinformatie, zoals onder meer uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
– contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en emailadres;
– aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum en huwelijkse staat;
– financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
– technische gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres;
– de persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
– alle overige persoonsgegevens die wij van u of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de in art. 3 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Vorsselman advocatuur verkrijgt de in dit artikel genoemde persoonsgegevens vaak van uzelf. Het is ook mogelijk dat deze gegevens door een derde partij aan Vorsselman advocatuur kenbaar zijn gemaakt dan wel via openbare bronnen aan Vorsselman advocatuur bekend zijn geworden.


Art. 3 – Verwerkingsdoeleinden

Vorsselman advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 – juridische dienstverlening

Vorsselman advocatuur verwerkt die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de desbetreffende opdracht. Deze opdracht kan onder meer zien op het geven van juridisch advies, het opstellen van processtukken, het voeren van onderhandelingen of gerechtelijke procedures, het geven van lezingen, cursussen of juridisch onderwijs en op samenwerking met en/of doorverwijzing naar een andere dienstverlener.

– het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Vorsselman advocatuur verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

 – marketing- en communicatieactiviteiten en cliëntenevents

Vorsselman advocatuur verwerkt persoonsgegevens om onze relatie met u te onderhouden en om kennis te kunnen maken met potentiële nieuwe cliënten en opdrachtgevers. Wij kunnen u benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen voor door ons georganiseerde events.

 – sollicitaties

Vorsselman advocatuur bewaart de ten behoeve van een sollicitatie door u aan ons verstrekte persoonsgegevens niet langer dan 8 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons specifiek toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures.

 – gebruik en verbetering van onze website

Vorsselman advocatuur verzamelt en analyseert het surfgedrag van bezoekers op onze website, om de inhoud en het gebruik van deze website te kunnen verbeteren. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door Vorsselman advocatuur niet aan derden verkocht. Vorsselman advocatuur maakt gebruik van enkele cookies voor websitestatistieken en om gebruikerservaringen efficiënter te maken.


Art. 4 – Verwerkingsgronden

Vorsselman advocatuur verwerkt de in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende (rechts)gronden:

– vanwege een wettelijke verplichting;
– voor de uitvoering van een overeenkomst;
– met uw toestemming;
– vanwege een gerechtvaardigd belang.


Art. 5 – Derde partijen

Vorsselman advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat nodig is voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:

– in het kader van onze juridische dienstverlening;
– om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
– in het kader van de inschakeling van derde partijen namens en in opdracht van Vorsselman advocatuur, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, klanten- en dossierbeheersystemen, boekhouding en facturatiesystemen.

Waar nodig sluit Vorsselman advocatuur met deze derde partijen passende verwerkersovereenkomsten. Deze derde partijen zijn zelf ook gehouden tot naleving van geldende privacywet- en regelgeving. Vorsselman advocatuur is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derde partijen.

De website van Vorsselman advocatuur bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media platforms zoals LinkedIn. Vorsselman advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze partijen en/of de diensten van dergelijke platforms, en evenmin voor de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen en/of platforms. Voor het antwoord op de vraag hoe deze partijen en/of platforms met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de eigen privacyverklaring van deze partijen en/of platforms.


Art. 6 – Opslag van persoonsgegevens

Vorsselman advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van gegevensverwerking, dan wel niet langer dan op grond van wet- en regelgeving is vereist. Vorsselman advocatuur bewaart cliënt- en dossiergegevens standaard 7 jaren na het afsluiten van een dossier.


Art. 7 – Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht, wanneer Vorsselman advocatuur verantwoordelijk is voor de desbetreffende verwerking, Vorsselman advocatuur te verzoeken om inzage, correctie, overdracht, verwijdering van uw persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken. Hierover kunnen betrokkenen contact met Vorsselman advocatuur opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@vorsselmanadvocatuur.nl, ter attentie van mr. H. (Armin) Vorsselman.

De in dit artikel genoemde rechten zijn overigens niet altijd en/of zonder meer door Vorsselman advocatuur inwilligbaar, bijvoorbeeld gelet op de geheimhoudingsplicht van advocaten, wettelijke bewaartermijnen en/of (andere) geldende privacyregels.

Vorsselman advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website van Vorsselman advocatuur (www.vorsselmanadvocatuur.nl).


Art. 8 – Nadere informatie

Voor nadere vragen over het privacybeleid van Vorsselman advocatuur kunt u contact met ons opnemen op de wijzen zoals omschreven op de website van Vorsselman advocatuur. Een klacht proberen wij naar tevredenheid in overleg met u op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de bevoegde toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vanaf 1 april heeft Vorsselman Advocatuur een nieuw adres:Postadres: Postbus 1795, 9701 BT Groningen Bezoekadres: Voor 't Voormalig Klein Poortje 1, 9711 RR Groningen