VA_logo_Stapel

Algemene voorwaarden Vorsselman advocatuur

Art. 1 – Vorsselman advocatuur
Vorsselman advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Groningen.

Art. 2 – Reikwijdte algemene voorwaarden
Hoe Vorsselman advocatuur voor u werkt en hoe de afspraken binnen de samenwerking met u luiden is opgenomen in deze voorwaarden. Deze gelden voor elke overeenkomst die Vorsselman advocatuur en u met elkaar sluiten en voor alles wat Vorsselman advocatuur voor u doet. De voorwaarden gelden ongeacht of werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet-juridisch) medewerker, arbiter, (bindend) adviseur, mediator, docent of anderszins. Deze voorwaarden gelden ook voor buitencontractuele verbintenissen, waaronder onrechtmatige daad. Eventuele andere voorwaarden, zoals die van u, zijn niet van toepassing.

Vorsselman advocatuur mag deze algemene voorwaarden aanpassen, zowel voor lopende als voor nieuwe overeenkomsten. Als wij dat doen, zullen wij u daarover uiteraard inlichten.

Art. 3 – Vorsselman advocatuur is de opdrachtnemer
Als u een opdracht verleent, is Vorsselman advocatuur altijd de opdrachtnemer. Dit geldt ook wanneer u Vorsselman advocatuur specifiek benadert met het oog op een specifieke advocaat en/of de overeenkomst via een van onze medewerkers tot stand komt. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand, nadat de opdracht door Vorsselman advocatuur is aanvaard. Het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is op elke opdracht aan Vorsselman advocatuur uitgesloten.

Art. 4 – Adviezen specifiek voor u bestemd
Alle adviezen van Vorsselman advocatuur zijn uitsluitend voor u bestemd. Zonder schriftelijke toestemming van Vorsselman advocatuur mogen deze adviezen niet aan derden worden verstrekt en mogen derden daarvan geen gebruik maken of daarop afgaan. U vrijwaart Vorsselman advocatuur, als derden dat zonder schriftelijke toestemming van Vorsselman advocatuur toch doen, daardoor schade lijden en Vorsselman advocatuur aansprakelijk houden.

Voor zover door Vorsselman advocatuur werkzaamheden mede ten behoeve van uw relatie/cliënt worden verrichten, worden deze voorwaarden geacht door u te zijn geaccepteerd mede namens die relatie/cliënt.

Art. 5 – Inschakeling derden
Als Vorsselman advocatuur het voor uw zaak nodig vindt, schakelt Vorsselman advocatuur namens u derden in, zoals externe deskundigen, leveranciers of andere dienstverleners. Gedacht kan onder meer worden aan deurwaarders, medisch deskundigen, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen, vertalers, koeriers, buitenlandse advocatenkantoren, notarissen of fiscalisten.
Voor eventuele schade die deze derden veroorzaken, is Vorsselman advocatuur niet aansprakelijk. Als een dienstverlener zijn aansprakelijkheid wil beperken, accepteert Vorsselman advocatuur die beperking namens u.

Art. 6 – Inspanningen over en weer
Vorsselman advocatuur neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Vorsselman advocatuur voert de werkzaamheden naar beste vermogen en zo zorgvuldig mogelijk uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

U verstrekt alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Vorsselman advocatuur. U gaat daarbij in op redelijke verzoeken van Vorsselman advocatuur om deze informatie op een bepaalde wijze aan te leveren. U informeert Vorsselman advocatuur steeds direct over feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. U staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Vorsselman advocatuur verstrekte gegevens en informatie. Als u niet voldoet aan de van u te verwachten inspanningen, mag Vorsselman advocatuur de uitvoering van de opdracht opschorten of beëindigen.

Art. 7 – Documenten delen
Zowel Vorsselman advocatuur als u draagt zorg voor een up-to-date virusbescherming. De aansprakelijkheid van Vorsselman advocatuur als gevolg van virussen of door andere digitale schade is uitgesloten. Standaard versleutelen wij niet, maar als u daarom vraagt maken wij daar met u afzonderlijke afspraken over.

Art. 8 – Tarieven, declaraties en betaling
Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt/opdrachtgever aan Vorsselman advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de advocaat en/of medewerker van Vorsselman advocatuur geldende basisuurtarief, dat periodiek door Vorsselman advocatuur wordt vastgesteld. Het basisuurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van onder meer de ervaring en het specialisme van de degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De tarieven van Vorsselman advocatuur zijn exclusief btw.

Kosten die Vorsselman advocatuur voor u maakt maar geen onderdeel zijn van het uurtarief belasten wij aan u door. Gedacht kan onder meer worden aan reiskosten, koerierskosten, griffierechten, deurwaarderskosten en de kosten voor andere externe deskundigen.

De betaaltermijn van de declaraties van Vorsselman advocatuur is 14 dagen na de datum van het versturen van de declaratie door Vorsselman advocatuur. Bij overschrijding van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Voor zakelijke overeenkomsten geldt de wettelijke handelsrente. Eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van invorderingsmaatregelen komen voor uw rekening.

Vorsselman advocatuur stuurt u, tenzij anders afgesproken, steeds een declaratie zo spoedig mogelijk nadat wij werkzaamheden voor u hebben verricht, maar in ieder geval maandelijks. Declaraties worden digitaal verzonden aan het door u bij aanvang van de opdracht aan Vorsselman advocatuur opgegeven emailadres. Indien dit emailadres na aanvang van de opdracht wijzigt, zorgt u voor het tijdig en correct doorgeven hiervan aan Vorsselman advocatuur.

Art. 9 – Voorschotten
Als Vorsselman advocatuur bij u een voorschot in rekening brengt, kan het zo zijn dat Vorsselman advocatuur pas van start gaat of werkzaamheden voor u voortzet zodra Vorsselman advocatuur het bedrag van u ontvangen heeft. Als er reden is voor spoed, kan Vorsselman advocatuur daar een uitzondering op maken. Vorsselman advocatuur verrekent, tenzij anders overeengekomen, het voorschot aan het einde van de werkzaamheden met de laatste declaratie.

Art. 10 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Vorsselman advocatuur in verband met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of voor schade die om een andere reden voor rekening of risico van Vorsselman advocatuur komt, is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vorsselman advocatuur in dat verband uitkeert plus het eigen risico. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vorsselman advocatuur om welke reden dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Vorsselman advocatuur beperkt tot het bedrag (inclusief btw) dat door Vorsselman advocatuur bij u in het kader van de met u gesloten overeenkomst in rekening is gebracht, met een maximum van € 12.500,-.

U vrijwaart Vorsselman advocatuur en haar medewerkers en alle overigen die voor of namens Vorsselman advocatuur werkzaamheden verrichten tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor u verrichte werkzaamheden. Dit behalve indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vorsselman advocatuur.

U dient binnen een termijn van 1 jaar nadat u bekend bent geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het handelen of nalaten waarop u uw aanspraak baseert, Vorsselman advocatuur schriftelijk aansprakelijk te stellen. Als u dat niet doet, dan vervalt na dit jaar iedere aansprakelijkheid.

Vorsselman advocatuur is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

Vorsselman advocatuur en haar medewerkers en alle overigen die voor of namens Vorsselman advocatuur werkzaamheden verrichten, mogen zich op de beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel beroepen. Zij zijn namelijk mede voor hen geschreven.

Art. 11 – Beëindiging van onze samenwerking
Zowel u als Vorsselman advocatuur kan op ieder moment de samenwerking beëindigen. Als het nodig is, zelfs met onmiddellijke ingang. Vorsselman advocatuur brengt de tot dan toe gemaakte werkzaamheden bij u in rekening en u betaalt binnen een termijn van 14 dagen.

Art. 12 – Het bewaren en vernietigen van dossiers
Gedurende een periode van 7 jaren na het afsluiten van uw zaak zal het dossier in het archief van Vorsselman advocatuur worden bewaard. Aan het opvragen van dossiers uit het archief zijn kosten verbonden. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Art. 13 – Klachten over de samenwerking
Mocht u een klacht hebben over de werkzaamheden van Vorsselmanadvocatuur, dan gaat Vorsselman advocatuur daar graag met u over in gesprek om het op te lossen. Vorsselman advocatuur beschikt over een kantoorklachtenregeling, die u vindt op de website van Vorsselman advocatuur. Een afschrift van deze regeling kan op uw verzoek kosteloos worden toegezonden. Mochten wij een geschil niet onderling kunnen oplossen, dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, die hiertoe uitsluitend bevoegd is.

Art. 14 – Nederlands recht van toepassing
De overeenkomsten die Vorsselman advocatuur met u aangaat vallen, net als de werkzaamheden van Vorsselman advocatuur, onder Nederlands recht.

Art. 15 – Raadplegen algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Vorsselman advocatuur, liggen ter inzage op het kantoor van Vorsselman advocatuur te Groningen aan de (9711 RR) Voor ‘t Voormalig Klein Poortje 1
, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Vanaf 1 april heeft Vorsselman Advocatuur een nieuw adres:Postadres: Postbus 1795, 9701 BT Groningen Bezoekadres: Voor 't Voormalig Klein Poortje 1, 9711 RR Groningen